baalance

39 tekstów – auto­rem jest baalan­ce.

Nie groź swo­jemu wro­gowi, bo je­go przy­jaciele mogą zag­ro­zić Tobie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 grudnia 2010, 18:23

Wie­dza, że jest od niej uza­leżniony na ty­le moc­no, by nie mieć od­wa­gi odejść w zu­pełności jej wys­tar­czała. Był jej, ale ona nig­dy nie miała być jego. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 października 2010, 18:47

Głup­cem jest ten, kto dob­ro­wol­nie wy­puszcza z rąk szczęście. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 12 października 2010, 20:47

Jed­nym haus­tem wy­piła je­go naiw­ność, jedną bu­telką już się upiła. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 7 października 2010, 19:29

To coś lep­sze­go niż sen i większe­go niż marzenie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 października 2010, 20:54

Nie umiała dokład­nie ok­reślić sta­nu, w którym się znaj­do­wała. Gdzieś po­między kocham, a niena­widzę. Łapiąc spaz­ma­tycznie od­dechy je­go prag­nień bez­czel­nie sie­działa w je­go głowie, i wca­le nie miała ocho­ty stamtąd wychodzić. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 września 2010, 18:19

Jest też in­ny rodzaj kłam­stwa, kłam­stwa niosące­go nadzieję i pod­trzy­mujące­go na duchu...

*in­spi­rowa­ne "Kamizelką" 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 września 2010, 19:24

Jed­nym spoj­rze­niem mi­mowol­nie sta­lam się przy­należna Tobie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 września 2010, 23:17

Cza­sem nie ufam, by za chwilę nie oka­zać się naiwną. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 12 września 2010, 17:11

I cho­ciaż upadłabym z bólu na ko­lana... Nig­dy nie po­wiem Ci, że czuję się choć trochę przygnębiona. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 10 września 2010, 21:34
baalance

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

baalance

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność